KLAGOMÅL

Klagomålsansvarig

Det är viktigt att du som kund alltid är nöjd med oss på Solvum F&F AB och våra tjänster. Om du är missnöjd med hur någon av våra tjänster utförts skall du vända dig till vår klagomålsansvarige.

Vid ett klagomål är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig ansvarar för att bedömningarna görs enhetligt och att berättigade klagomål leder till rättelse. För det fall vi inte har möjlighet att besvara ett klagomål inom 14 dagar från att det togs emot, informeras klaganden om hur den fortsatta handläggningen av klagomålet kommer att ske. Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från klagomålsansvarige har du möjlighet att vända dig till allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat. Vid klagomål ber vi dig att inkomma med en skriftlig anmälan till nedan angiven adress:

Eventuella klagomål skickas till:

Att: Robert Novosel
Solvum F&F AB
Svampskogsvägen 74
186 55 Vallentuna